CA型固體電解質固定鉭電容器.1 金屬外殼,全密封結構,軸向引出,有極性。 2 具有優良的電性能,小體積容量大,漏電流很小,可靠性較高。 3 廣泛用在要求較高的直流和脈動電路中,在濾波、旁路、耦合等方面優于其他產品。

網站首頁    公司新聞    CA型固體電解質固定鉭電容器.1 金屬外殼,全密封結構,軸向引出,有極性。 2 具有優良的電性能,小體積容量大,漏電流很小,可靠性較高。 3 廣泛用在要求較高的直流和脈動電路中,在濾波、旁路、耦合等方面優于其他產品。

CA-63V-4.7UF10.50CA-63V-0.33UF6.00CA-50V-1UF7.00

CA型固體電解質固定鉭電容器.1  金屬外殼,全密封結構,軸向引出,有極性。 2  具有優良的電性能,小體積容量大,漏電流很小,可靠性較高。 3  廣泛用在要求較高的直流和脈動電路中,在濾波、旁路、耦合等方面優于其他產品。

1    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-1UF
2    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-1.5UF
3    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-2.2UF
4    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-3.3UF
5    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-4.7UF
6    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-6.8UF
7    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-10UF
8    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-15UF
9    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-22UF
10    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-33UF
11    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-47UF
12    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-68UF
13    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-100UF
14    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-150UF
15    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-220UF
16    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-330UF東方
17    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-470UF
18    CA型鉭電解電容器    CA-10V-0.68UF
19    CA型鉭電解電容器    CA-10V-1UF
20    CA型鉭電解電容器    CA-10V-1.5UF
21    CA型鉭電解電容器    CA-10V-2.2UF
22    CA型鉭電解電容器    CA-10V-3.3UF
23    CA型鉭電解電容器    CA-10V-4.7UF
24    CA型鉭電解電容器    CA-10V-6.8UF
25    CA型鉭電解電容器    CA-10V-10UF
26    CA型鉭電解電容器    CA-10V-15UF
27    CA型鉭電解電容器    CA-10V-22UF
28    CA型鉭電解電容器    CA-10V-33UF
29    CA型鉭電解電容器    CA-10V-47UF
30    CA型鉭電解電容器    CA-10V-68UF
31    CA型鉭電解電容器    CA-10V-100UF
32    CA型鉭電解電容器    CA-10V-150UF
33    CA型鉭電解電容器    CA-10V-220UF
34    CA型鉭電解電容器    CA-10V-330UF
35    CA型鉭電解電容器    CA-16V-0.47UF
36    CA型鉭電解電容器    CA-16V-0.68UF
37    CA型鉭電解電容器    CA-16V-1UF
38    CA型鉭電解電容器    CA-16V-1.5UF
39    CA型鉭電解電容器    CA-16V-2.2UF
40    CA型鉭電解電容器    CA-16V-3.3UF
41    CA型鉭電解電容器    CA-16V-4.7UF
42    CA型鉭電解電容器    CA-16V-6.8UF
43    CA型鉭電解電容器    CA-16V-10UF
44    CA型鉭電解電容器    CA-16V-15UF
45    CA型鉭電解電容器    CA-16V-22UF
46    CA型鉭電解電容器    CA-16V-33UF
47    CA型鉭電解電容器    CA-16V-47UF
48    CA型鉭電解電容器    CA-16V-68UF
49    CA型鉭電解電容器    CA-16V-100UF
50    CA型鉭電解電容器    CA-16V-150UF
51    CA型鉭電解電容器    CA-16V-220UF
52    CA型鉭電解電容器    CA-25V-0.47UF
53    CA型鉭電解電容器    CA-25V-0.68UF
54    CA型鉭電解電容器    CA-25V-1UF
55    CA型鉭電解電容器    CA-25V-1.5UF
56    CA型鉭電解電容器    CA-25V-2.2UF
57    CA型鉭電解電容器    CA-25V-3.3UF
58    CA型鉭電解電容器    CA-25V-4.7UF
59    CA型鉭電解電容器    CA-25V-6.8UF
60    CA型鉭電解電容器    CA-25V-10UF
61    CA型鉭電解電容器    CA-25V-15UF
62    CA型鉭電解電容器    CA-25V-22UF
63    CA型鉭電解電容器    CA-25V-33UF
64    CA型鉭電解電容器    CA-25V-47UF
65    CA型鉭電解電容器    CA-25V-68UF
66    CA型鉭電解電容器    CA-25V-100UF
67    CA型鉭電解電容器    CA-25V-150UF
68    CA型鉭電解電容器    CA-25V-220UF
69    CA型鉭電解電容器    CA-32V-0.47UF
70    CA型鉭電解電容器    CA-32V-0.68UF
71    CA型鉭電解電容器    CA-32V-1UF
72    CA型鉭電解電容器    CA-32V-1.5UF
73    CA型鉭電解電容器    CA-32V-2.2UF
74    CA型鉭電解電容器    CA-32V-3.3UF
75    CA型鉭電解電容器    CA-32V-4.7UF
76    CA型鉭電解電容器    CA-32V-6.8UF
77    CA型鉭電解電容器    CA-32V-10UF
78    CA型鉭電解電容器    CA-32V-15UF
79    CA型鉭電解電容器    CA-32V-22UF
80    CA型鉭電解電容器    CA-32V-33UF
81    CA型鉭電解電容器    CA-32V-47UF
82    CA型鉭電解電容器    CA-32V-68UF
83    CA型鉭電解電容器    CA-35V-0.47UF
84    CA型鉭電解電容器    CA-35V-0.68UF
85    CA型鉭電解電容器    CA-35V-1UF
86    CA型鉭電解電容器    CA-35V-1.5UF
87    CA型鉭電解電容器    CA-35V-2.2UF
88    CA型鉭電解電容器    CA-35V-3.3UF
89    CA型鉭電解電容器    CA-35V-4.7UF
90    CA型鉭電解電容器    CA-35V-6.8UF
91    CA型鉭電解電容器    CA-35V-10UF
92    CA型鉭電解電容器    CA-35V-15UF
93    CA型鉭電解電容器    CA-35V-22UF
94    CA型鉭電解電容器    CA-35V-33UF
95    CA型鉭電解電容器    CA-35V-47UF
96    CA型鉭電解電容器    CA-35V-68UF
97    CA型鉭電解電容器    CA-40V-0.33UF
98    CA型鉭電解電容器    CA-40V-0.47UF
99    CA型鉭電解電容器    CA-40V-0.68UF
100    CA型鉭電解電容器    CA-40V-1UF
101    CA型鉭電解電容器    CA-40V-1.5UF
102    CA型鉭電解電容器    CA-40V-2.2UF
103    CA型鉭電解電容器    CA-40V-3.3UF
104    CA型鉭電解電容器    CA-40V-4.7UF
105    CA型鉭電解電容器    CA-40V-6.8UF
107    CA型鉭電解電容器    CA-40V-10UF
108    CA型鉭電解電容器    CA-40V-15UF
109    CA型鉭電解電容器    CA-40V-22UF
110    CA型鉭電解電容器    CA-40V-33UF
111    CA型鉭電解電容器    CA-40V-47UF
112    CA型鉭電解電容器    CA-50V-0.33UF
113    CA型鉭電解電容器    CA-50V-0.47UF
114    CA型鉭電解電容器    CA-50V-0.68UF
115    CA型鉭電解電容器    CA-50V-1UF
116    CA型鉭電解電容器    CA-50V-1.5UF
117    CA型鉭電解電容器    CA-50V-2.2UF
118    CA型鉭電解電容器    CA-50V-3.3UF
119    CA型鉭電解電容器    CA-50V-4.7UF
120    CA型鉭電解電容器    CA-50V-6.8UF
121    CA型鉭電解電容器    CA-50V-10UF
122    CA型鉭電解電容器    CA-50V-15UF
123    CA型鉭電解電容器    CA-50V-22UF
124    CA型鉭電解電容器    CA-50V-33UF
125    CA型鉭電解電容器    CA-50V-47UF
126    CA型鉭電解電容器    CA-63V-0.33UF
127    CA型鉭電解電容器    CA-63V-0.47UF
128    CA型鉭電解電容器    CA-63V-0.68UF
129    CA型鉭電解電容器    CA-63V-1UF
130    CA型鉭電解電容器    CA-63V-1.5UF
131    CA型鉭電解電容器    CA-63V-2.2UF
132    CA型鉭電解電容器    CA-63V-3.3UF
133    CA型鉭電解電容器    CA-63V-4.7UF
134    CA型鉭電解電容器    CA-63V-6.8UF
135    CA型鉭電解電容器    CA-63V-10UF
136    CA型鉭電解電容器    CA-63V-15UF
137    CA型鉭電解電容器    CA-63V-22UF
138    CA型鉭電解電容器    CA-63V-33UF
139    CA型鉭電解電容器    CA-63V-47UF

 

2019年7月3日 10:38
?瀏覽量:0
?收藏
彩票领奖都是主任